Preskočiť na obsah
CzechEnglishSlovak

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Tarka vape, s. r. o.

Tarka vape, s. r. o., IČO: 53 908 302, DIČ: 2121525065, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 48901/T, sídlo: Predmestie 1477/20, 909 01 Skalica (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a právnické osoby formou on-line a osobnej výučby (ďalej len „Záujemca“).  

 1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno: Tarka vape, s. r. o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným      

Sídlo: Predmestie 1477/20,  909 01 Skalica                            

IČO: 53 908 902

DIČ: 2121525065

IČ DPH:                                                     

Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,

                       vložka č.: 49564/T

Zastúpená: konateľom:  Bc. Michal Novák

(ďalej ako „predávajúci“)

Zodpovedný vedúci:

Kontakt: 

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 948 096 886

E-mail: tarkavape@gmail.com

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

Tarka vape, s. r. o.

Predmestie 1477/20,  909 01 Skalica                            

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07  Bratislava

P.O. Box: 5

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 1. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.sk.

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 1. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť Tarka vape, s. r. o. so sídlom: Predmestie 1477/20, 909 01 Skalica, IČO: 53 908 902

3.2 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.tarkavape.eu. a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon  zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 1. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „KÚPIŤ“.  V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „ZAPLATIŤ“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ V NÁKUPE“.

4.2 Ďalším krokom pri objednávaní tovaru je PRIHLÁSENIE SA registrovaného kupujúceho zadaním jeho E-mailovej adresy a hesla. V prípade, že kupujúci nie je registrovaný v systéme e-shopu, bude  mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet zadaním svojej E-mailovej adresy a následne vyplní formulár poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, E-mailová adresa, heslo, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt, ktoré potvrdí tlačidlom „REGISTROVAŤ“.

4.3 Krok ADRESA slúži na to, aby kupujúci určil adresu pre doručenie tovaru. 

4.4 Krok DORUČENIE slúži na to, aby si kupujúci zvolil spôsob dourčenia tovaru v súlade s bodom 8 týchto VOP. Súčasťou tohto kroku je možnosť kupujúceho dôkladne sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, prostredníctvom ktorých predávajúci ešte pred uzavretím zmluvy informuje kupujúceho o podmienkach zmluvy na diaľku a oznamuje mu všetky potrebné a zákonom vyžadované informácie. Následne kupujúci zaškrtne políčko „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“.

4.5 Krok PLATBA slúži na to, aby si kupujúci zvolil spôsob platby za tovar v súlade s bodom 7 týchto VOP.

4.6 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo s názvom „Objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.7 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu Záväzné potvrdenie  objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého budú VOP a formulár pre odstúpenie od zmluvy.

4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú E-mailovú adresu. 

4.9 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným elektronickým potvrdením objednávky predávajúcim.

4.10 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4.11 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu plnoletou osobou spôsobilou na dané právne úkony.

 1. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.  

5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru “na zákazku”, ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
 • kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 1. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná, vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať zálohu v dohodnutej výške, obvykle 50 % z ceny tovaru. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že  tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovaru definovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

6.3 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak

6.4 Zľavy/Akcie/Výhody

 • Zľavy/Akcie/Výhody platia  v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.
 1. Platobné podmienky

7.1 Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Na území Slovenskej republiky:

1    platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2    platba prostredníctvom platobného modulu CARDpay

3    platba prostredníctvom služby PayPal

4    platba prostredníctvom internet bankingu Tatra banky

5    platbu na základe darčekového poukazu.

Na území Českej republiky:

1    platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2    platba prostredníctvom platobného modulu CARDpay

3    platba prostredníctvom služby PayPal

Ostatné krajiny:

1    platba prostredníctvom platobného modulu CARDpay

2    platba prostredníctvom služby PayPal

3    platba prevodom na účet IBAN: SKXXX, BIC:, Mesto:, Majiteľ účtu:  s.r.o.

7.2  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom.

7.3 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 8 týchto VOP.

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 1. Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky

8.1 Spoločnosť Tarka vape, s. r. o. si balné neúčtuje.

8.2 V rámci Slovenskej republiky je dodanie realizované prostredníctvom zásielkovej služby – XXX, pričom poplatok za prepravu je: XXX eur. Zásielka bude doručená najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.

8.3 V rámci Českej republiky je dodanie realizované prostredníctvom zásielkovej služby – XXX, pričom poplatok za prepravu je: XXX eur. Zásielka bude doručená najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim.

8.4 V rámci Nemeckej republiky je dodanie realizované prostredníctvom kuriéra XXX. Poplatok za prepravu je: XXX eur. Zásielka bude kupujúcemu doručená najneskôr do 3-5 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet /pri platbe prevodom na účet/.

8.5 Dodacie lehoty a termíny uvedené v  objednávke (ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa  môžu po dohode s kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

8.6  Ak zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

8.7  V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

8.8    Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.9   Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

8.10 V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

8.11  V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

8.12  Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru) a formulár na odstúpenie od zmluvy. Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o materiálovom zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a  skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

8.13   Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

8.14   V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

 1. Výhrada vlastníctva

9.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

 1. Odstúpenie od zmluvy

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

V prípade zmluvy o službách uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, listom/balíkom zaslaným poštou na adresu: Predmestie 1477/20, 909 01 Skalica spolu s vráteným tovarom/tovarom na výmenu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu: – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – vrátenie tovaru, resp. VÝMENA TOVARU

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do  14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar na našu fakturačnú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený v pôvodnom obale, so štítkami, neporušený, nezašpinený. V opačnom prípade bude Kupujúcemu účtovaná suma spojená s vedľajšími nákladmi, ktorú vznikli Predávajúcemu s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

V prípade zmluvy o službách: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania,  možné je len jeho vyskúšanie
 • vrátený tovar musí byť nepoškodený
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane úplnej dokumentácie)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúru. 

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! 

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

10.2.5 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie

10.3.1 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemu výslovný súhlas.

10.4 Výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

10.4.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby, kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.4.2 Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“  udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že  udelením súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

1.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

11.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad – faktúra).

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky.

Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu: 12 hodín od dodania tovaru. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

11.3 Záručná doba

Záručná doba na tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – fyzickou osobou v internetovom obchode www.tarkavape.eu je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou v internetovom obchode www.tarkavape.eu je 12 mesiacov podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j.  dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne.

11.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto vadu reklamovať.

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil a ďalej nesmie tovar používať s ohľadom na charakter vady.

11.6 Kde možno reklamáciu uplatniť

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: Predmestie 1477/20, 909 01 Skalica, zaslaním reklamovaného tovaru a uvedením vady tovaru.  K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované. 

11.7 Čo možno reklamovať

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

11.8 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, iným spôsob, ako používanie pre iný účel ako bol určený. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nesmie byť poškodený jeho nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o jeho údržbu. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

11.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11.12 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.14 Doklad o vybavení reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

11.15 Evidencia reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

 1. Informácia o alternatívnom  riešení  sporov

Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že  sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno: Tarka vape, s. r. o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Predmestie 1477/20, 909 01 Skalica

IČO: 53 908 902

DIČ:                                              

IČ DPH:                                      

Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:  49564/T

Zastúpená: konateľom:  Bc. Michal Novák

Zodpovedný vedúci: Bc. Michal Novák 

12.1. Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 948 096 886

E-mail:  tarkavape@gmail.com

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage , kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

 1. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

13.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailovú adresu: 

 1. Autorstvo diela
 2. Autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Poskytovateľ je nositeľom všetkých majetkových práv k dielam uverejneným na internetovej stránke https://www.tarkavape.eu/.
 3. Len poskytovateľ má právo použiť svoje dielo, udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, spracovanie, zaradenie diela do súborného diela. Iné osoby a teda aj záujemca môže použiť dielo zhotoviteľa len na základe jemu udeleného písomného súhlasu poskytovateľa a to výlučne v rozsahu a spôsobom určeným poskytovateľom. Poskytovateľ poskytnutím súhlasu s použitím svojho diela svoje práva k dielu nijakým spôsobom neobmedzuje a je oprávnený používať dielo a udeľovať ďalším osobám súhlas na použite diela v rozsahu už poskytnutého súhlasu záujemcovi.
 4. Poskytovateľ udeľuje uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a záujemcom a riadnym a včasným zaplatením úplnej ceny za dielo podľa poskytovateľom vystavenej faktúry záujemcovi a odovzdaním diela nevýhradnú licenciu na použitie diela. Použitie diela poskytovateľa záujemcom nad rámec poskytnutého súhlasu na použite diela je nezákonné a zakladá právo poskytovateľa voči záujemcovi na náhradu škody, náhradu nemajetkovej ujmy a iné nároky dané mu zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.
 5. Záujemca nemá právo, resp. poskytovateľ neudeľuje licenciu záujemcovi na použitie na akékoľvek komerčné zverejnenie diela vytvoreného zhotoviteľom. Použitie diela záujemcom v rozpore s týmto článkom zakladá tak jeho občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 23.07.2021 naposledy boli aktualizované dňa 29.07.2021